Rybářský řád

Český rybářský svaz

Přehled nejdůležitějších ustanovení
zákona č. 99/2004 Sb.
a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
a
bližší podmínky
výkonu rybářského práva
platné na revírech Českého rybářského svazu
od 1. ledna 2016 do 31. 12. 2017

Důležité upozornění: Tento Rybářský řád a soupis revírů pro držitele
celorepublikových a celosvazových povolenek platí dva roky, tzn. 2016
i 2017. Případné změny pro rok 2017 budou vydány formou dodatku.
Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS pro rok
2016 a 2017 byly projednány a schváleny Radou ČRS 11. června 2015.

Přehled nejdůležitějších
ustanovení zákona č. 99/2004 Sb.
a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
I. Lov ryb
§ 13 odstavce 1, 7 a 9 zákona č. 99/2004 Sb.
(1) Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybářském revíru
zpravidla lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný
rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná
osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.
(7) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít
u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského
revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo
5 § 13 zákona č. 99/2004 Sb. a na požádání je předložit rybářské stráži,
rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným
příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České
republiky.
(9) Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum
lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.
§ 3 odstavec 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(2) Za rybu lososovitou se pro účely této vyhlášky považuje i lipan podhorní
(Thymallus thymallus).
II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry
vybraných druhů ryb v rybářském revíru
§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků
ocasní ploutve.

(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém
rybářském revíru jsou:
a) bolen dravý (Aspius aspius) 40 cm,
b) candát obecný (Sander lucioperca) 45 cm,
c) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm,
d) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm,
e) jelec tloušť (Squalius cephalus) 25 cm,
f) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm,
g) kapr obecný (Cyprinus carpio) 35 cm,
h) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm,
i) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm,
j) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm,
k) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm,
l) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm,
m) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm,
n) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm,
o) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm,
p) sumec velký (Silurus glanis) 70 cm,
q) štika obecná (Esox lucius) 50 cm,
r) úhoř říční (Anguilla anguilla) 50 cm,
s) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm,
t) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm,
u) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm.
(Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná
se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13
odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)
(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském
revíru jsou:
a) hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) 65 cm,
b) jelec jesen (Leuciscus idus) 25 cm,
c) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 30 cm,
d) kapr obecný (Cyprinus carpio) 35 cm,
e) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm,
f) lipan podhorní (Thymallus thymallus) 30 cm,
g) ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) 30 cm,
h) parma obecná (Barbus barbus) 40 cm,
i) podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) 25 cm,
j) pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm,
k) pstruh obecný (Salmo trutta) 25 cm,

l) siven americký (Salvelinus fontinalis) 25 cm,
m) mník jednovousý (Lota lota) 30 cm,
n) losos obecný (atlantský) (Salmo salar) 50 cm,
o) úhoř říční (Anguilla anguilla) 50 cm,
p) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 50 cm.
(Nejmenší lovná míra amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná
se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13
odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)
III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce
v rybářském revíru
§ 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci lednu a únoru od 7 do 17 hodin,
b) v měsíci březnu od 6 do 18 hodin,
c) v měsíci dubnu od 6 do 20 hodin,
d) v měsíci květnu od 6 do 21 hodin,
e) v měsíci červnu a červenci od 5 do 22 hodin,
f) v měsíci srpnu od 6 do 22 hodin,
g) v měsíci září od 7 do 20 hodin,
h) v měsíci říjnu od 7 do 19 hodin,
i) v měsíci listopadu a prosinci od 7 do 17 hodin.
(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,
b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin,
c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin,
d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin.
(3) Denní doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a i) a v odstavci
2 písm. a) a b) jsou uvedeny ve středoevropském čase, denní
doby lovu ryb stanovené v odstavci 1 písm. c) až h) a v odstavci 2
písm. c) a d) jsou uvedeny v letním čase.

IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru
§ 13 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni:
a) pstruh obecný (Salmo trutta),
b) losos obecný (atlantský) (Salmo salar).
(2) Od 16. března do 15. června jsou
a) v rybářském revíru hájeni:
1. ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus),
2. parma obecná (Barbus barbus),
3. parma východní (Barbus petenyi),
4. podoustev říční (nosák) (Vimba vimba),
5. jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso),
b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:
1. jelec jesen (Leuciscus idus),
2. jelec tloušť (Squalius cephalus).
(3) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském
revíru hájeni:
a) bolen dravý (Aspius aspius),
b) candát obecný (Sander lucioperca),
c) sumec velký (Silurus glanis),
d) štika obecná (Esox lucius).
(4) Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan
podhorní (Thymallus thymallus).
(5) Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka
obecná (podunajská) (Hucho hucho).
(6) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční
(Anguilla anguilla).
(7) Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník jednovousý
(Lota lota).

V. Povolené způsoby lovu,
povolené technické prostředky k lovu
a způsob jejich užití v rybářském revíru
§ 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(2) Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov
na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov
muškařením, čeřínkováním nebo jiným způsobem lovu stanoveným
příslušným rybářským orgánem (§ 13 odst. 1 zákona).
(3) Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob
jejich užití v rybářském revíru jsou uvedeny v příloze č. 7.
(4) Místa k lovu nesmí být vyhrazována. Při lovu ryb na udici z plavidla
musí být pojíždění a přistávání plavidla prováděno tak, aby zbytečně
nerušilo ostatní osoby provádějící lov ze břehu.
(5) Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může
být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic
přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být
použit systém samoseku.
(6) Používání plavidel při lovu ryb upravují zvláštní právní předpisy.
§ 15 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které
a) nedosahují nejmenší lovné míry,
b) byly uloveny v době hájení, nebo
c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,
musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.
(2) Uloví-li osoba provádějící lov rybu, která je pro vědecké účely opatřena
značkou, určí druh ryby, změří její délku a zjistí její hmotnost. Jde-li
o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zaznamená tvar, barvu a popřípadě
číslo značky a úlovek ryby spolu se zjištěnými údaji ohlásí uživateli
rybářského revíru; v hlášení uvede dobu a místo ulovení. Nejde-li
o rybu uvedenou v § 15 odst. 1, zapíše údaje o délce a hmotnosti ryby
do povolenky k lovu; zjištěné údaje ohlásí uživateli rybářského revíru,
v hlášení uvede dobu a místo ulovení a připojí značku.

§ 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) V mimopstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu:
a) lov na položenou nebo lov na plavanou,
b) lov přívlačí nebo hlubinnou přívlačí v době od 16. června do
31. prosince,
c) lov na umělou mušku nebo lov muškařením, nebo
d) lov čeřínkováním v době od 16. června do 31. prosince.
(2) V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov
přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše
7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra,
štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. Byla-li si osobou
provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla
7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
(3) Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité,
může si osoba provádějící lov vedle úlovku uvedeného v odstavci
2 přisvojit jen 3 ks ryb lososovitých, pokud celková hmotnost denního
úlovku nepřesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích
za ryby lososovité.
(4) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem
do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh
ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích
2 a 3 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení.
Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem
od vody.

§ 17 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
(1) V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu ryb
a) lov přívlačí od 16. dubna do 31. srpna,
b) lov na umělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu,
c) v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem
lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze na
nástrahu rostlinného původu.
(2) V případě, že je na pstruhovém rybářském revíru ulovena štika, tloušť,
okoun, sumec, bolen nebo candát, tato ryba se do pstruhového rybářského
revíru nevrací.
(3) V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit
v jednom dnu, i když loví ve více rybářských revírech, nejvýše tři kusy
lososovitých druhů ryb. Přisvojením si povoleného množství uvedených
druhů ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď se nepovažují
v úlovcích za ryby lososovité.
(4) Osoba provádějící lov si z nedravých druhů ryb v jednom dnu může
přisvojit nejvýše 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném
dni lovila. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková
hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři.
(5) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem
do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh
ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích
3 a 4 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení.
Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem
od vody.

VI. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje
§ 13 odstavce 2 a 3 zákona č. 99/2004 Sb.
(2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje
a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále
vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry,
do rukou a do ok,
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem.
(3) V rybářských revírech se zakazuje lov
a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich
rozmnožování,
b) vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu
ochrany těchto druhů ryb,
c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany
rybí obsádky,
d) za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které
nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb
po i proti vodě,
e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích
zařízení využívaných k přepravě materiálu,
f) v plavebních komorách,
g) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového
tělesa,
h) ze silničních a železničních mostů,
i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu
vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné
k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření
nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich
přenesení do jiných vod,
j) ryb do slupů, vrší,
k) v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.

VII. Přístup na pozemky
§ 11 odstavec 8 zákona č. 99/2004 Sb.
Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel
povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva
vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu
obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom
způsobí.
VIII. Oprávnění rybářské stráže
§ 16 zákona č. 99/2004 Sb.
Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
a) kontrolovat
1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu
oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje
tento zákon,
2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah
rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování
ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
3. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení
příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda
vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci
s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou
použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,
4. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z hlediska
dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu
rybářského práva,
5. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu;

b) požadovat
1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti,
předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného
činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení
rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu
opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního
organizmu,
3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě
obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky
výkon funkce rybářské stráže;
c) zadržet
1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti
stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních
dnů tomu, kdo povolenku vydal,
2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala
přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení
v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně
nutném a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty;
e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku
podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.
§ 17 zákona č. 99/2004 Sb.
(1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
a) nosit služební odznak na viditelném místě,
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto
zákonem,
d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy
uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému
k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.
Povolené způsoby lovu,
povolené technické prostředky k lovu
a způsob jejich užití při lovu
v rybářském revíru
I. Povolené způsoby lovu ryb na udici
A. Lov na položenou, lov na plavanou
1. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše
2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící
lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící
lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou
nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem
nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou
být použity i víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj
nebo trojháčky). Nástražní rybka se použije pouze v období od
16. června do 31. prosince. Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby
lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší
lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou
vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.
2. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech
pstruhových
Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše
2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící
lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba
provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici
jsou nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky. K lovu se použije
pouze nástraha rostlinného původu. Při lovu zachovávají osoby
provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se
nedohodnou na menší.

B. Lov přívlačí
1. A. Lov přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce;
jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy
vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená
nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky
(jedno, dvoj nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov na
umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími
dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu
zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně
20 m, pokud se nedohodnou na menší.
1. B. Lov hlubinnou přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových
Lov hlubinnou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla s použitím
1 udice, při němž je 1 nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody;
jiná udice není nastražena. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo
přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše
3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Při lovu se dbá zvýšené opatrnosti,
aby nedošlo k ohrožení zdraví, života nebo majetku ostatních
osob.
2. Lov přívlačí v rybářských revírech pstruhových
Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce;
jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy
vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nástraha, která
je opatřena nejvýše 1 háčkem (jedno, dvoj nebo trojháčkem). Za
lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku vybavenou doplňky
zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka.
Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost
nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

C. Lov na umělou mušku
1. Lov na umělou mušku v rybářských revírech mimopstruhových
i pstruhových
Při lovu na umělou mušku se použije 1 udice, která je při lovu
držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše
3 návazce s jednoduchými háčky. Nástraha je nahazována pomocí
muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje
kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za umělou mušku
se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organizmy. Nástraha
se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost
pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají
osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud
se nedohodnou na menší.
D. Lov muškařením
1. Lov muškařením v rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu muškařením se použije 1 udice, která je při lovu držena
v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 2 návazce
s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem.
Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo
vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko,
popřípadě jiná zátěž. Za nástrahu se použije i živý nebo mrtvý
hmyz. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují
dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při
lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně
20 m, pokud se nedohodnou na menší.
E. Lov čeřínkováním
1. Lov čeřínkováním v rybářských revírech mimopstruhových
Při lovu čeřínkováním se použije 1 vodorovná síť, jejíž plocha nepřevyšuje
výměru 1 m2. Lov čeřínkováním se nekombinuje s lovem
podle bodů A, B, C nebo D. Při lovu zachovávají osoby provádějící
lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na
menší.

II. Povolené technické prostředky k lovu
1. Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo
vlascem a háčkem nebo umělou nástrahou, popřípadě dalšími doplňky.
2. Vábničky, plavidla, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené
k lovu ryb, echolot, podběrák, čeřínek, vezírek, vyprošťovač háčků,
měřítko, stojánky nebo držáky na udice, čihátka, splávky, zátěž, nahazovací
prak a další prostředky. Použití těchto prostředků specifi kuje
uživatel revíru v bližších podmínkách výkonu rybářského práva.

Bližší podmínky výkonu
rybářského práva na revírech ČRS
§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.
I. Doby hájení některých dalších živočichů
Celoročně jsou hájeni:
1. losos obecný,
2. celoročně jsou chráněni dle vyhlášky č. 395/92 Sb. (jedná se pouze
o seznam vybraných druhů živočichů):
a) mihulovci a ryby: cejn perleťový, drsek menší, drsek větší, hrouzek
Kesslerův, jelec jesen, ježdík žlutý, mihule potoční, mihule
ukrajinská, mník jednovousý, ostrucha křivočará, ouklejka pruhovaná,
piskoř pruhovaný, plotice lesklá, sekavčík horský, sekavec
písečný, střevle potoční, vranka obecná, vranka pruhoploutvá,
b) bezobratlí: rak kamenáč, rak říční, rak bahenní, perlorodka říční,
velevrub malířský a škeble rybničná,
c) obojživelníci.
II. Osoba provádějící lov je povinna
a) mít při lovu vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb,
b) zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence
docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém
i pstruhovém rybářském revíru datum lovu a číslo revíru,
c) pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou
ulovenou rybu proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem
v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný
řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu,
d) po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem
nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky
a úlovků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat
jednotlivě,
e) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu II povolenky
k lovu (Evidence docházky a úlovků).

III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech
Nejmenší lovná míra lipana podhorního (Thymallus thymallus) je zvýšena
na 40 cm.
IV. Lov na pstruhových rybářských revírech
Na pstruhových rybářských revírech se zakazuje lov všech druhů ryb
od 1. ledna do 15. dubna a od 1. prosince do 31. prosince. Nejmenší lovná
míra lipana podhorního (Thymallus thymallus) je zvýšena na 40 cm.
(Omezení docházky, omezení počtu ponechaných lososovitých ryb a způsobů lovu
ryb v kalendářním týdnu, popřípadě další omezení na pstruhových rybářských revírech
upravují v rámci svých bližších podmínek výkonu rybářského práva jednotlivé územní
svazy.)
V případě lovu ryb na položenou nebo na plavanou musí být všechny
ulovené lososovité ryby vráceny zpět do rybářského revíru.
V. Lov ryb z plavidel
Lov ryb z plavidel je zakázán. Revíry nebo jejich části, kde je lov ryb
z plavidel povolen, určuje uživatel rybářského revíru.
Osoba provádějící lov z plavidla nesmí mít nastraženou jinou udici
mimo plavidlo.
VI. Lov na bójku
Lov na bójku je lov dravých druhů ryb pomocí povoleného plovoucího
zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu na zvoleném místě
a ve zvolené hloubce.
Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom
žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15 × 15 × 30 cm. Spojení bójky
a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich
rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení
lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody.
V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou,
nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné
propojení může být maximálně do 150 cm.

Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované
plastické hmoty (včetně PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze tak,
aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu,
není-li stanoveno jinak.
VII. Chování při lovu
Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož
hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je
uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po
skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat
odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto
ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela
se skleněným odpadem.
Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa
a místa lovu se zakazuje, a to mimo tyčových bójek, které nesmí být napevno
ukotveny do dna a po ukončení lovu ryb musí být vytaženy z vody.
Děti do 10ti let věku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádějící lov
starší 18ti let v jejím doprovodu.
VIII. Zacházení s ulovenými rybami
Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní
šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez
zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko
v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto
ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její
nešetrné vracení zpět do vody.
Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem
na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím
míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov
ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do
vody nebo je ponechat na místě.

IX. Uchovávání ulovených ryb
Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna
mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální
pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno
upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem,
popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo
jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou.
Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých
ryb.
Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo jiném zařízení k uchovávání
ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící lov povinna označit
vezírek nebo jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem
a adresou.
X. Další ustanovení
Uživatel rybářského revíru má oprávnění vyhradit, ve zcela výjimečném
případě a po dobu nezbytně nutnou, místa k lovu. Jednotlivá ustanovení
Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky výkonu rybářského
práva na revírech ČRS ve smyslu ustanovení § 13 odst. 9 zákona
č. 99/2004 Sb.

Počasí:
Počasí Dolní Bousov - Slunečno.cz
Odkazy: